Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia jest przeniesieniem praw wynikających z umowy ubezpieczenia na inną osobę lub instytucję. Stanowi ona swego rodzaju zabezpieczenie dla banku udzielającego kredytu. Polega na zobowiązaniu firmy ubezpieczeniowej do wypłaty należnego odszkodowania na rzecz cesjonariusza. 

Jedną ze stron cesji ubezpieczenia jest cedent, czyli osoba lub podmiot przekazująca swoje prawa na rzecz innego podmiotu – cesjonariusza. Cesja ubezpieczenia stanowiąca przeniesie praw, jest zastrzeżeniem zobowiązującym ubezpieczyciela, do wypłaty odszkodowania na rzecz wspomnianego cesjonariusza. 

Cesja ubezpieczenia a kredyt

Z cesją ubezpieczenia będziemy mieli do czynienia na przykład w sytuacji zaciągnięcia kredytu hipotecznego.  Bank, jako zabezpieczenie kredytu, zawsze będzie wymagał objęcia nieruchomości ubezpieczeniem. Wówczas to właśnie bank zostanie cesjonariuszem. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia ryzyka objętego ochroną, należne odszkodowanie otrzyma nie właściciel mieszkania, ale właśnie bank. Uzyskane świadczenie zostanie przeznaczone wówczas na spłatę kredytu. 

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku kredytu samochodowego. Wówczas zawarcie cesji ubezpieczenia będzie uprawniało bank do otrzymania odszkodowania w momencie wystąpienia szkody na pojeździe czy nawet jego kradzieży. 

Ustanowienie cesji ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia zazwyczaj przyjmuje formę zapisu w umowie ubezpieczeniowej lub specjalnego załącznika. Dokument taki powinien zawierać informacje dotyczące cedenta, cesjonariusza, a także wielkość cesji oraz datę jej ustanowienia. W momencie zawierania polisy należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o chęci ustanowienia cesji, oraz podać podmiot, na który przenosimy prawa. Dopuszczalne jest także ustanowienie cesji podczas trwania umowy ubezpieczenia. Wówczas należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń i złożyć stosowny wniosek. Cesja ubezpieczenia wygasa wraz z końcem trwania umowy, jednak prawo dopuszcza jej wcześniejsze anulowanie. Warunkiem jest natomiast uzyskanie zgody osoby, która w umowie widnieje jako cesjonariusz.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z