Nadzór finansowy

Nadzór finansowy to zbiór działań, które prowadzone są celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i zagwarantowania mu stabilności i bezpieczeństwa. Ponadto nadzór finansowy chroni interesy uczestników tego rynku.

Kto stoi za nadzorem finansowym?

Za nadzór finansowy w Polsce odpowiada Komisja Nadzoru finansowego, czyli instytucja zajmująca się między innymi nadzorem rynku ubezpieczeniowego, w tym zakładów ubezpieczeń, reasekuracji oraz pośredników ubezpieczeniowych. Nadzór finansowy w Polsce, oprócz działalności ubezpieczeniowej, dotyczy także rynku kapitałowego, bankowego czy emerytalnego. Sprawuje także nadzór nad biurami usług płatniczych, agencjami rantigowymi czy instytucjami pieniądza elektronicznego.

Za co odpowiada Komisja Nadzoru Finansowego? 

Komisja Nadzoru Finansowego, w ogólnym rozumieniu ma dbać o bezpieczeństwo, stabilność i prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce. Dodatkowo podejmuje ona działania mające na celu rozwój i konkurencyjność tego rynku. Bierze udział w przygotowaniach projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru finansowego oraz czuwa nad dobrymi stosunkami pomiędzy uczestnikami rynku, podejmując działania do polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów.

Nadzór finansowy w sektorze ubezpieczeń

Działalność nadzoru finansowego została dokładnie opisana w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Według niej, w ramach nadzoru chronione są interesy osób ubezpieczających i ubezpieczonych, ale także interesy cedentów w przypadku cesji ubezpieczeniowej. Celem nadzoru jest ścisłe pilnowanie wymogów wypłacalności, czyli przestrzegania prawa przez zakłady ubezpieczeń.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z