Obowiązkowe ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenia mają za zadanie chronić ubezpieczonych przed konsekwencjami wyrządzonych przez nich szkód. Ich posiadanie reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Brak obowiązkowego ubezpieczenia niesie za sobą konsekwencje finansowe. 

Jakie ubezpieczenia należą do ubezpieczeń obowiązkowych? 

Polskie prawo wyróżnia dwie zasadnicze grupy ubezpieczeń – ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne. W przypadku tych pierwszych, jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy zobligowani do ich posiadania.

Do powszechnych ubezpieczeń obowiązkowych należą: 

  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • ubezpieczenie OC rolników,
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenia, których wymóg posiadania wynika z umów międzynarodowych. 

Przykład:

Najpowszechniejszym obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. To przydaje się w przypadku zaspokojenia roszczeń osób, które zostały poszkodowane w wyrządzonym przez nas wypadku. W sytuacji, gdy zniszczymy samochód osoby trzeciej, a ona sama dozna uszczerbku na zdrowiu, wszelkie koszty związane z naprawą pojazdu, leczeniem czy nawet rehabilitacją poszkodowanego, pokryje ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia OC. W przeciwnym razie, wszelkie koszty sprawca musiałby pokryć z własnej kieszeni. 

Jakie są szczególne ubezpieczenia obowiązkowe? 

Warto jednak wiedzieć, że obowiązkowych ubezpieczeń jest o wiele więcej. W świetle prawa obok ubezpieczeń obowiązkowych powszechnych, możemy także wyróżnić te szczególnie. Dotyczą one między innymi wskazanych grup zawodowych, a regulowane są przez odrębne przepisy. 

Ubezpieczenie OC obowiązkowe jest w przypadku zawodów, których wykonywanie wymaga dużej specjalizacji, a ich działalność niesie za sobą ryzyko wyrządzenia szkód. Dla przykładu – obowiązek ubezpieczenia nakłada się między innymi na doradców podatkowych, lekarzy, prawników czy architektów. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z