Wypadek ubezpieczeniowy

Wypadek ubezpieczeniowy to objęte ochroną i przewidziane w zakresie ubezpieczenia zdarzenie losowe, którego wystąpienie jest podstawą do wypłaty odszkodowania lub świadczenia przez ubezpieczyciela. 

Co to jest wypadek ubezpieczeniowy?

Mianem wypadku ubezpieczeniowego nazywamy przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzenie losowe, którego wystąpienie w okresie ubezpieczeniowym, obliguje towarzystwo do wypłaty umówionego świadczenia. Wypadki ubezpieczeniowe wyszczególnione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, a zakres ubezpieczenia jest swego rodzaju katalogiem wypadków.

Jaka jest charakterystyka wypadku ubezpieczeniowego?

Co to zasady, wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia w określonym okresie ubezpieczeniowym wynosi mniej niż 100 procent. Wypadek ubezpieczeniowy bardzo często, ale nie zawsze, jest zdarzeniem negatywnym. W takich kategoriach możemy rozpatrywać na przykład wypadek drogowy, ciężką chorobę czy kradzież samochodu, a uzyskane świadczenie ma wówczas zrekompensować negatywne skutki takich zdarzeń. Niekiedy jednak wypadek ubezpieczeniowy jest zdarzeniem pozytywnym, które objęte jest ochroną ubezpieczyciela. Z takim mamy do czynienia na przykład w momencie ubezpieczenia obejmującego urodzenie dziecka czy ciążę.

Co obejmuje wypadek ubezpieczeniowy w polisie dobrowolnej i obowiązkowej? 

Zdarzenia, które objęte są ochroną i mogą zostać uznane za wypadek ubezpieczeniowy, zależą między innymi od rodzaju ubezpieczenia. O ile w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, wynikają one z danego aktu prawnego, tak w przypadku polis dobrowolnych, zakres wypadków ubezpieczeniowych jest definiowany indywidualne przez każdego ubezpieczyciela.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia w momencie zajścia wypadku ubezpieczeniowego?

Mogłoby się wydawać, że wystąpienie określonego w umowie wypadku ubezpieczeniowego zawsze jest podstawą do wypłaty świadczenia pieniężnego. Tymczasem ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty takiego świadczenia. Może się tak zdarzyć w momencie, gdy ubezpieczony przyczynił się do wypadku, czy wtedy gdy do zdarzenia doszło w wyniku rażącego niedbalstwa. Zdarzenia wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela także nie będą generowały prawa do świadczenia. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z