Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak
Aktualizowano: 20.04.2023 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 12 minut.
5/5 - (1 vote)

Wielu ludziom posiadanie nieruchomości jest marzeniem, ale często zdarza się, że nieruchomość należy do kilku osób, czyli jest ona w posiadaniu we współwłasności. Choć współwłasność może być korzystna z wielu powodów, to jednak często wiąże się z problemami natury prawnej, finansowej czy emocjonalnej. Dlatego w Polsce istnieje zniesienie współwłasności nieruchomości.

Co oznacza współwłasność nieruchomości?

zniesienie współwłasności nieruchomości

Współwłasność nieruchomości oznacza, że dana nieruchomość należy do kilku osób jednocześnie. Współwłaściciele dzielą między sobą prawa własności nieruchomości, co oznacza, że każdy z nich ma prawo korzystania z niej w określony sposób. Współwłasność może dotyczyć zarówno budynków mieszkalnych, jak i gruntów rolnych czy działek budowlanych.

Istnieją różne rodzaje współwłasności nieruchomości. Najczęściej występującą formą jest tzw. współwłasność zwykła, która polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli posiada określony udział w nieruchomości. Innym rodzajem jest tzw. współwłasność z mężem lub żoną, która dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość należy do małżonków.

Posiadanie nieruchomości we współwłasności ma swoje zalety i wady. Wśród zalet można wymienić na przykład niższe koszty zakupu nieruchomości oraz łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych. Ponadto, posiadanie nieruchomości we współwłasności może wiązać się z określonymi korzyściami finansowymi, na przykład w przypadku wynajmu.

Wadą współwłasności nieruchomości jest natomiast ryzyko powstania konfliktów między współwłaścicielami, które mogą dotyczyć np. sposobu korzystania z nieruchomości, jej remontów czy opłat związanych z jej utrzymaniem. Ponadto, w przypadku nieuregulowania kwestii związanych z ewentualnymi długami czy zobowiązaniami współwłaścicieli, nieruchomość może zostać zajęta przez wierzyciela.

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza to jedna z możliwych form rozwiązania problemu posiadania nieruchomości we współwłasności. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku, gdy współwłaściciele są zgodni co do sposobu podziału nieruchomości lub chcą znacznie uprościć procedurę zniesienia współwłasności.

Warto skorzystać z tej formy zniesienia współwłasności w sytuacji, gdy wszystkie strony są zgodne co do podziału nieruchomości lub gdy na skutek współwłasności nieruchomość nie przynosi oczekiwanych korzyści finansowych, a jednocześnie związanymi z nią koszty są znaczące.

Aby przeprowadzić zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza, należy udać się do kancelarii notarialnej wraz ze wszystkimi współwłaścicielami. Notariusz przeprowadzi wówczas odpowiednią procedurę, w ramach której zostanie sporządzony akt notarialny oraz protokół podziału nieruchomości. W akcie notarialnym zostanie dokładnie opisana nieruchomość oraz jej udziały, a także zostaną określone prawa i obowiązki każdego ze współwłaścicieli. Natomiast protokół podziału nieruchomości zawierać będzie szczegółowy opis sposobu podziału nieruchomości oraz informacje na temat tego, które części nieruchomości przypadają poszczególnym współwłaścicielom.

Do przeprowadzenia tej procedury niezbędne są odpowiednie dokumenty, takie jak akt własności nieruchomości, umowy zawarte między współwłaścicielami dotyczące sposobu korzystania z nieruchomości, a także dokumenty potwierdzające uregulowanie wszelkich zobowiązań związanych z nieruchomością.

Opłaty związane z przeprowadzeniem procedury zniesienia współwłasności nieruchomości u notariusza uzależnione są od wartości nieruchomości oraz liczby współwłaścicieli. W przypadku nieruchomości o wartości powyżej 10 000 złotych opłata wynosi 1% wartości nieruchomości, ale nie mniej niż 400 złotych. Natomiast w przypadku nieruchomości o wartości poniżej 10 000 złotych opłata wynosi 400 złotych.

Wzór na zgodne zniesienie współwłasności nieruchomości

Wzór na zgodne zniesienie współwłasności nieruchomości to dokument, który umożliwia właścicielom nieruchomości uzgodnienie szczegółów dotyczących podziału nieruchomości oraz sposobu dokonania jej rozdzielenia między współwłaścicieli. Aby taki wzór był skuteczny, powinien zawierać kilka kluczowych elementów.

Czytaj także: Podatek od sprzedaży nieruchomości

Przede wszystkim, wzór na zgodne zniesienie współwłasności nieruchomości powinien określać sposób podziału nieruchomości, w tym udziały poszczególnych współwłaścicieli. Powinien też zawierać szczegółowy opis każdej z części nieruchomości, w tym informacje dotyczące powierzchni, lokalizacji i ewentualnych ograniczeń związanych z daną częścią nieruchomości.

Wzór powinien również zawierać informacje dotyczące prawa do korzystania z nieruchomości, a także określić sposób regulacji zobowiązań związanych z daną częścią nieruchomości, takich jak podatki czy opłaty za media.

Przykłady dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o zgodne zniesienie współwłasności nieruchomości to m.in. akt własności nieruchomości, umowy dotyczące korzystania z nieruchomości, dokumenty potwierdzające uregulowanie wszelkich zobowiązań związanych z nieruchomością oraz oświadczenia wszystkich współwłaścicieli o zgodzie na podział nieruchomości. W przypadku nieruchomości rolnych, konieczne będzie również dołączenie dokumentów potwierdzających prawa do użytkowania wieczystego lub dzierżawy nieruchomości.

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości należy złożyć w momencie, gdy współwłaściciele nieruchomości postanawiają rozwiązać swoją współwłasność i podzielić nieruchomość między siebie. Wniosek ten może zostać złożony u notariusza lub w sądzie.

Do wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości należy dołączyć szereg dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia tej procedury. Wśród tych dokumentów znajdują się m.in. akt własności nieruchomości, umowy dotyczące korzystania z nieruchomości, dokumenty potwierdzające uregulowanie wszelkich zobowiązań związanych z nieruchomością oraz oświadczenia wszystkich współwłaścicieli o zgodzie na podział nieruchomości.

W przypadku nieruchomości rolnych, do wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości należy dołączyć również dokumenty potwierdzające prawa do użytkowania wieczystego lub dzierżawy nieruchomości, a także dokumenty związane z ewidencją gruntów.

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości można złożyć u notariusza lub w sądzie. W przypadku złożenia wniosku u notariusza, cała procedura przeprowadzana jest na zasadzie zgody współwłaścicieli, bez konieczności wytaczania sprawy sądowej. W przypadku złożenia wniosku w sądzie, procedura może być bardziej skomplikowana i czasochłonna, a jej wynik zależy od decyzji sądu.

Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej

zniesienie współwłasności nieruchomości

Procedura zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej różni się od procedury dla nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych ze względu na specyfikę nieruchomości rolnych. W przypadku nieruchomości rolnej, należy złożyć dodatkowe dokumenty, które potwierdzają prawa do użytkowania wieczystego lub dzierżawy nieruchomości, a także dokumenty związane z ewidencją gruntów.

Zgodnie z polskim prawem, zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej może ubiegać się tylko osoba, która posiada uprawnienia do dzierżawy lub użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych. Taka osoba musi wskazać również pozostałych współwłaścicieli nieruchomości i przedstawić uzasadnienie, dlaczego chce dokonać zniesienia współwłasności.

Do dokumentów, jakie należy złożyć w przypadku wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej, należą m.in. dokumenty potwierdzające prawa do użytkowania wieczystego lub dzierżawy nieruchomości, umowy dzierżawy lub użytkowania wieczystego, a także dokumenty związane z ewidencją gruntów. W przypadku gdy istnieją na nieruchomości obiekty budowlane, takie jak budynki czy magazyny, należy dołączyć do wniosku również dokumenty dotyczące tych obiektów.

Warto pamiętać, że procedura zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej jest bardziej skomplikowana i wymaga dokładniejszych dokumentów niż procedura dla nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalisty, który pomoże w przygotowaniu wniosku i zbierze niezbędne dokumenty.

Zniesienie współwłasności w sądzie

Zniesienie współwłasności nieruchomości w sądzie to kolejna opcja dla osób, które chcą zakończyć ten rodzaj współwłasności. Przeprowadzenie takiej procedury jest konieczne w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału lub gdy któryś z właścicieli nie chce zgodzić się na zniesienie współwłasności na drodze notarialnej.

Postępowanie sądowe w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości rozpoczyna się od złożenia przez jednego z właścicieli wniosku do sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Następnie, sąd przeprowadza rozprawę, w trakcie której ustala warunki zniesienia współwłasności i dokonuje podziału nieruchomości. Warto zaznaczyć, że postępowanie sądowe może potrwać dłużej niż procedura notarialna.

Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania sądowego ponosi zazwyczaj wnioskodawca, chyba że sąd zdecyduje inaczej.

W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości przez sąd, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów, takich jak m.in. aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości, umowy o podział nieruchomości oraz dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości.

Obowiązek podatkowy przy zniesieniu współwłasności nieruchomości

Przeprowadzenie zniesienia współwłasności nieruchomości wiąże się z pewnymi kosztami, z którymi warto się zapoznać przed rozpoczęciem procedury. Jednym z takich kosztów są podatki i opłaty.

Podstawowym podatkiem, który należy uiścić w przypadku zniesienia współwłasności, jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). W zależności od wartości nieruchomości, stawki podatku wynoszą od 0,5% do 2% wartości nieruchomości. Ponadto, w przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat od daty jej nabycia, należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w wysokości 19% wartości sprzedaży.

Do innych kosztów związanych z przeprowadzeniem procedury zniesienia współwłasności należą opłaty notarialne oraz koszty związane z ewentualnym postępowaniem sądowym. W przypadku, gdy przeprowadzenie procedury wymaga udziału sądu, koszty sądowe również należy uwzględnić w kosztach.

Warto zaznaczyć, że koszty te z reguły ponosi każdy ze współwłaścicieli proporcjonalnie do jego udziału w nieruchomości. Można jednak zmienić sposób ponoszenia tych kosztów poprzez ustalenie tego w umowie pomiędzy współwłaścicielami.

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, warto zawsze dokładnie zapoznać się z procedurą i wymaganymi dokumentami przed rozpoczęciem procesu zniesienia współwłasności. Warto również skonsultować się z fachowcem, który pomoże nam w prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniu procedury.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – podsumowanie

zniesienie współwłasności nieruchomości

Podsumowując, zniesienie współwłasności nieruchomości to procedura, która pozwala na rozwiązanie problemów związanych z posiadaniem nieruchomości we współwłasności. Można to zrobić na dwa sposoby: w kancelarii notarialnej lub w sądzie. W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej należy jednak skorzystać z pomocy sądu.

Ważnymi dokumentami w procedurze zniesienia współwłasności są m.in. umowa notarialna, oświadczenia właścicieli oraz zaświadczenia o braku zaległości podatkowych. W przypadku postępowania sądowego do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak np. odpis z księgi wieczystej.

Przy przeprowadzaniu procedury zniesienia współwłasności nieruchomości należy liczyć się z pewnymi kosztami, m.in. z opłatami notarialnymi czy sądowymi, a także z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Koszty te są zazwyczaj ponoszone przez właścicieli nieruchomości.

Dla osób planujących przeprowadzenie takiej procedury warto zastanowić się nad wyborem właściwej formy, której dokonanie będzie korzystne dla wszystkich właścicieli. Warto też zwrócić uwagę na koszty związane z przeprowadzeniem procedury oraz na obowiązek odprowadzenia podatków. Przed podjęciem decyzji warto też skonsultować się z notariuszem lub prawnikiem, którzy pomogą w doborze najlepszej formy i w przeprowadzeniu procedury w sposób jak najkorzystniejszy dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak

Autorka wielu tekstów poradnikowych o tematyce finansowej i ekonomii. Z wykształcenia specjalistka ds. Public Relations. Dzięki pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, posiada niezbędne doświadczenie, którym dzieli się z czytelnikami bloga Beesafe.

Odbiór domu
Odbiór domu Autor Katarzyna Matusiak Nieruchomości
Nie ma nic bardziej ekscytującego niż moment, gdy klucze do Twojego nowego domu lądują w Twoich dłoniach. Ale zanim ten długo oczekiwany moment nadejdzie, musisz przejść przez odbiór domu. Czy jesteś gotowy na ten decydujący krok? Czy wiesz, co zrobić podczas odbioru domu jednorodzinneg...
Czytaj dalej
Ubezpieczenie pasieki
Ubezpieczenie pasieki Autor Katarzyna Matusiak Nieruchomości
Pszczelarstwo to nie tylko pasja, ale także inwestycja. Jak każda inwestycja, wymaga ochrony. Dlatego ubezpieczenie pasieki jest nieodzownym elementem prowadzenia takiego biznesu. Ale jakie są korzyści z ubezpieczenia pasieki? Jakie są koszty? Czy są jakieś pułapki, na które trzeba uważa...
Czytaj dalej