02.06.2021 Komunikacyjne
Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.

Które pojazdy można prowadzić mając prawo jazdy kategorii C? Jakie warunki należy spełniać, aby zdobyć te uprawnienia? Na czym polega egzamin z prawa jazdy kategorii C? Zapraszamy do lektury naszego przewodnika.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Ile lat trzeba mieć, aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C?

Prawo stanowi, że osoba chętna na prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat lub rozpocząć szkolenie trzy miesiące przed 21. urodzinami. Jeśli kandydat ukończył kurs kwalifikacji wstępnej, może podjąć szkolenie, mając 18 lat.

Na czym polega kurs kwalifikacji wstępnej?

Jest to kurs dla młodych kierowców, którzy zamierzają przewozić towary, ale nie mają prawo jazdy kategorii C ani C+E, bo nie spełniają wymagania wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym, czyli nie mają 21 lat. Program kursu kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych), a także zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C?

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • musi mieć ukończone minimum 21 lat, przy czym można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej, lub 18 lat – jeśli ukończył opisany wyżej kurs kwalifikacji wstępnej
 • musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych
 • musi otrzymać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych
 • posiadać prawo jazdy kategorii B
 • mieć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Co to jest profil kierowcy/Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)?

Profil Kandydata na Kierowcę obowiązuje od 2013 roku. Bez niego nie zapiszemy się ani na kurs prawo jazdy kategorii C, ani na żaden inny. W systemie teleinformatycznym będą znajdowały się wszystkie niezbędne informacje na temat kandydata na kierowcę: dane osobowe,  orzeczenia lekarskie i psychologiczne oraz odbyte kursy, teoretyczne i praktyczne. Wszystkie zmiany będą dokonywały się w profilu kierowcy na bieżąco.

Planując udział w kursie na prawo jazdy dowolnej kategorii należy przede wszystkim pamiętać o uzyskaniu PKK. Co więcej, jeśli od lat posiadasz prawo jazdy, ale chcesz zdawać na kolejną kategorię, również musisz zacząć od założenia profilu PKK.

Profil kierowcy można założyć w Wydziale Komunikacji w starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta w miejscu zameldowania lub zamieszkania. Jest również możliwość złożenia wniosku online, na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – www.esp.pwpw.pl.

Do podpisania wniosku składanego elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać PKK?

Po złożeniu dokumentów następuje weryfikacja wniosku. Urzędnik sprawdza, czy nie ma  przeszkód, by osoba ubiegająca się o prawo jazdy podjęła szkolenie, czy nie orzeczono wobec niej zakazu prowadzenia pojazdów. A dokumenty te to:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów
 • osoby niepełnoletnie załączają zgodę rodziców/opiekunów.

Po wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę, osoba ubiegająca się o prawo jazdy otrzyma jego numer, który w połączeniu z numerem PESEL będzie stanowić klucz dostępu do PKK dla szkół jazdy i ośrodków egzaminacyjnych.

I teraz można przystąpić do szkolenia kandydata na kierowcę w danej kategorii. Aby otrzymać prawo jazdy kategorii C należy spełnić wyżej wymienione warunki, a także:

 • odbyć szkolenie wymagane dla kategorii C
 • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla tej kategorii.

Jakie pojazdy można prowadzić mając prawo jazdy kategorii C?

Prawo jazdy kategorii C upoważnia do kierowania następującymi pojazdami:

 • dużą ciężarówką, czyli pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, przy czym nie może to być autobus;
 • zespołem pojazdów – duża ciężarówka i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazdem z kategorii AM
 • ciągnikiem rolniczym – tylko w Polsce
 • pojazdem wolnobieżnym (na przykład walcem) – tylko w Polsce
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce.

Kurs na prawo jazdy kategorii C

Kurs podstawowy obejmuje nie mniej niż 20×45 minut szkolenia teoretycznego i 30×60 minut szkolenia praktycznego. Szkolenie może zająć więcej czasu, jeżeli instruktor uzna, że potrzebne są dodatkowe lekcje.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców pod okiem instruktora nauki jazdy lub wykładowcy. Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowców rozpoczynają praktyczną część szkolenia, czyli uczą się prowadzić pojazd kategorii C na placu manewrowym i na ulicach miasta.

W ośrodku szkolenia kierowców kandydaci zdają egzamin wewnętrzny, przeprowadzany zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. Negatywny wynik egzaminu wewnętrznego może skutkować przedłużeniem kursu.

Pozytywny wynik zostaje odnotowany w profilu PKK i kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Egzamin na prawo jazdy kategorii C

Egzaminy na prawo jazdy przeprowadza się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD) w każdym mieście wojewódzkim, również w tych, które do 1999 r. były miastami wojewódzkimi. Nie obowiązuje rejonizacja, kandydat na kierowcę ma prawo wyboru dowolnego ośrodka w Polsce.

Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy kandydat na kierowcę podaje w WORD numer PKK oraz swój PESEL. Ośrodek egzaminacyjny sprawdza dane zawarte w profilu, w tym informację o zakończonym szkoleniu na wnioskowaną kategorię prawa jazdy. Po egzaminie profil zostanie uzupełniony o informacje na temat jego poszczególnych części oraz o wynik egzaminu.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii C

Najpierw kandydaci zdają część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy danej kategorii, która trwa 25 minut i obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej. Tylko jedna odpowiedź na każde pytanie jest prawidłowa. W tej części testu zdający ma 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na wybór odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Jeżeli w ciągu 15 sekund nie padnie odpowiedź lub nie zostanie ona zatwierdzona, wtedy program egzaminacyjny przechodzi do kolejnego zadania, a poprzednie nie zostanie zaliczone.

Po wyświetleniu 20 pytań egzaminacyjnych z wiedzy podstawowej przechodzimy do pytań specjalistycznych, właściwych wyłącznie dla kategorii prawa jazdy, którą kandydat na kierowcę chce uzyskać. Tutaj należy wybrać jedną z trzech odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi egzaminowany ma 50 sekund. Jeżeli w tym czasie nie zostanie zatwierdzona żadna odpowiedź, program automatycznie przechodzi do kolejnego zadania. Po zatwierdzeniu ostatniego pytania na ekranie komputera wyświetla się liczba uzyskanych punktów oraz informacja o wyniku egzaminu.

Zdany egzamin teoretyczny uprawnia do egzaminu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii C

Egzamin praktyczny podzielony jest na części. W zakresie pierwszego zadania kandydat na kierowcę losuje dwa zadania i w ciągu 5 minut musi udowodnić, że potrafi sprawdzić m.in. poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, poziom płynu w spryskiwaczach, działanie sygnału dźwiękowego, działanie poszczególnych świateł.

Po zaliczeniu tej części egzaminu kandydat na kierowcę przygotowuje pojazd do jazdy i wykonuje zadania na placu manewrowym. Obejmują one ruszanie z miejsca oraz jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie w różnych konfiguracjach, zawracanie i ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Jeśli kandydat na kierowcę zaliczy i tę część, przystępuje do wykonywania zadań w ruchu drogowym. Egzamin w ruchu miejskim dla kategorii C trwa co najmniej 45 minut.

Zdany egzamin na prawo jazdy kategorii C zostaje odnotowany w profilu PKK. Na podstawie danych z PKK zostanie wydrukowany dokument, zwany potocznie prawem jazdy, który uprawnia do prowadzenia pojazdów danej kategorii na drogach publicznych. Uwaga! Możemy korzystać z tych uprawnień dopiero po otrzymaniu fizycznego dokumentu.

PODSUMOWANIE:

 • Aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C należy mieć ukończone 21 lat.
 • Procedurę ubiegania się o prawo jazdy należy rozpocząć od założenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
 • Prawo jazdy kategorii C upoważnia do kierowania dużą ciężarówką, czyli pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, przy czym nie może to być autobus, zespołem pojazdów – duża ciężarówka i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg), pojazdem z kategorii AM, ciągnikiem rolniczym – tylko w Polsce, pojazdem wolnobieżnym (na przykład walcem) – tylko w Polsce, zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce.
 • Kurs na prawo jazdy kategorii C obejmuje nie mniej niż 20×45 minut szkolenia teoretycznego i 30×60 minut szkolenia praktycznego.
 • Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii C trwa 25 minut i obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej.
 • Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii C zaczyna się na placu manewrowym, a po zaliczeniu zadań kursant wyjeżdża na miasto. Egzamin w ruchu miejskim dla kategorii C trwa co najmniej 45 minut.
 • Z uzyskanych uprawnień można korzystać dopiero po otrzymaniu fizycznego dokumentu.

Dorota Bajorek

Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.