Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 14.03.2022 Życiowe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.
Rate this post

Polisa ubezpieczenia na życie jest jedną z chętniej zwieranych polis przez klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Dzieje się tak, ponieważ stanowi poważne zabezpieczenie finansowe na rzecz osób uposażonych, a więc jest wyrazem troski o rodzinę. Czy w takim razie wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie jest możliwe? W jakich okolicznościach? Kiedy umowa przestaje obowiązywać? Jak  napisać i złożyć wypowiedzenie polisy na życie? O tych kwestiach warto dowiedzieć się więcej.

Ubezpieczenie na życie – co to za polisa?

Zacznijmy od wyjaśnienia tego, czym w ogóle jest ubezpieczenie na życie. Otóż jest to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Oznacza to, że śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych. Najczęściej osoby te to rodzina, która pozostaje po śmierci ubezpieczonego zabezpieczona finansowo.

W zależności od potrzeb polisę ubezpieczenia na życie można zawrzeć na czas określony lub dożywotnio. Najczęściej klienci decydują się na zawarcie ubezpieczenia na czas określony. Są to tak zwane polisy terminowe, w których na podstawie umowy ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie – na przykład na 30 lat. Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń na życie:

 • ubezpieczenia czyste, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową, ale ubezpieczony nie może korzystać z gromadzonych środków
 • ubezpieczenia mieszane, które oprócz zapewnienia ochrony spełniają dodatkowo rolę oszczędnościową, a ubezpieczony może zgodnie z warunkami polisy korzystać z odkładanych środków.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia na życie jest możliwa?

Przyjrzymy się najpierw kwestii, czy możliwe jest w ogóle wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie. Okazuje się, że bez problemu. Rezygnacja z polisy na życie jest możliwa w każdym dowolnie wybranym momencie jej trwania. Trzeba tylko mieć świadomość pewnych regulacji prawnych, które w tej sytuacji obowiązują.

Dodatkowo od terminu rezygnacji mogą zależeć konsekwencje i formalności, których należy przy tej okazji dopełnić. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do potrącenia pewnej części uzbieranych środków. Zwłaszcza w przypadku, gdy chodzi o polisę mieszaną czyli ochronno – oszczędnościową.      

Rezygnacja z polisy na życie przez ubezpieczonego – przyczyny

Już wiadomo, że polisa na życie to ubezpieczenie długoterminowe, opłacane przez wiele lat. Oczywiście trudno przewidzieć, że w ciągu 20 czy 30 lat nie zdarzy się coś, co zmusi nas do rezygnacji z opłacania polisy. Najczęściej to ubezpieczony rezygnuje z polisy. Przyczyn tego, że klient zdecyduje się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie, może być wiele. Jedne z nich mogą być niezależne od ubezpieczającego, a inne wynikać ze świadomej decyzji.

Przyczyna niezależna od klienta to sytuacja, w której znajdzie się on z jakiegoś powodu w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia mu opłatę składki. Wówczas wielką pokusą może się także okazać chęć odzyskania zgromadzonych środków. Jednak nie zawsze kłopoty finansowe są przyczyną faktu, że dana osoba składa wypowiedzenie polisy na życie.

Ubezpieczony może się na to zdecydować, gdy znajdzie atrakcyjniejszą ofertę polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Być może pojawiła się okazja przejścia do tańszej polisy grupowej z podobnymi warunkami? A może się też zdarzyć, że zakres dotychczasowej polisy na życie stał się niewystarczający.

Kiedy ubezpieczyciel rezygnuje z ubezpieczenia na życie?

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie to niekiedy także decyzja ubezpieczyciela. Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupione została polisa na życie, robi taki drastyczny krok? Właściwie tylko wówczas, kiedy ma do tego wystarczające powody finansowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe informuje o tym klienta drogą listowną, telefonicznie lub poczta elektroniczną. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których:

 • ubezpieczony nie opłaca składki w terminie
 • upłynął zbyt długi czas od kiedy ubezpieczony nie reguluje zaległych należności.

Jeśli klient nie reaguje na upomnienia ze strony ubezpieczyciela, aby w odpowiednim terminie zapłacił powstałe zaległości, zerwanie umowy odbywa się ze skutkiem natychmiastowym.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie – terminy?

Jak w przypadku każdej umowy ubezpieczenia zawsze podstawą polisy są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To właśnie w OWU polisy na życie zawarta jest informacja o możliwości rezygnacji z ubezpieczenia. Najczęściej po podpisaniu umowy należy się stosować do terminów zawartych w przepisach kodeksu cywilnego, które je regulują. I tak w momencie, kiedy zawarliśmy umowę ubezpieczeniową na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a polisa na życie jest przecież umową długoterminową, mamy na jej wypowiedzenie 30 dni.

Inaczej jest, gdy umowę zawiera przedsiębiorca. Wtedy termin wypowiedzenia wynosi 7 dni. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie można jednak złożyć także po tym czasie. Zwłaszcza jeśli w OWU znajdują się stosowne zapisy, należy postąpić zgodnie z nimi. W razie braku takich zapisów, rezygnacja z polisy następuje ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie – formalności

Jeśli już z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy na rezygnację z polisy na życie, to czy czeka nas dużo związanych z tym formalności? Na szczęście nie. Załatwienie sprawy jest bardzo proste. Przede wszystkim trzeba w tym celu wypełnić odpowiedni wniosek. Jest on zazwyczaj dostępny na stronie internetowej konkretnego ubezpieczyciela.

Następnie po wypełnieniu formularza wystarczy go przesłać do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego lub złożyć osobiście jego siedzibie. Umowa ubezpieczenia na życie zostanie w ten sposób rozwiązana z dniem, w którym do ubezpieczyciela dotrze oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie – co musi zawierać?

Kiedy już pobierzemy wzór wypowiedzenia z Internetu, wystarczy go tylko uzupełnić niezbędnymi danymi. Zdecydowanie najważniejszą informacją jest numer polisy na życie, z której zamierzamy zrezygnować. Dobra informacja jest taka, że nie trzeba uzasadniać ubezpieczycielowi żadnego powodu, dla którego zamierza się zrezygnować z polisy na życie. Jednak aby dokument był skuteczny, w formularzu muszą zostać uzupełnione następujące informacje:

 • miejsce i datę
 • dane osobowe ubezpieczonego (imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania)
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
 • numer polisy, od której się odstępuje
 • prośbę o zwrot nadpłaconych składek lub pozostałych środków i numer konta bankowego, na który powinny zostać przelane
 • własnoręczny podpis.

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego na życie

Zdarza się, że dana osoba ma zawarte dwie polisy na życie. Jedną grupową w swoim zakładzie pracy, a druga indywidualną. Zazwyczaj ta pierwsza nie jest dostosowana do indywidulanych potrzeb klienta i zawiera znacznie mniej korzystne warunki. Oczywiście z takiej umowy także można zrezygnować, by nie płacić podwójnych składek i pozostać tylko przy polisie indywidualnej.

Wymaga to wyłącznie złożenia odpowiedniego oświadczenia, które może złożyć zarówno szef jak i pracownik. Trzeba się jednak liczyć, że termin wypowiedzenia może wtedy wynosić nawet 3 miesiące.

Rezygnacja czy zawieszenie składek?

W większości przypadków wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie jest skutkiem kłopotów finansowych. Niespodziewane problemy mogą sprawić, że zapłata składki staje się zbyt wielkim obciążeniem dla portfela ubezpieczonego. Najprostsze wyjście to rezygnacja z wydatków, które nie wydają się niezbędne.

Przy okazji można odzyskać zgromadzone w czasie opłacania polisy na życie pieniądze. A może jednak dana osoba wcale nie chce rezygnować z polisy i tylko jest do tego zmuszona przez sytuację? Wtedy dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy ubezpieczeniowego. Wyjaśni on klientowi sytuację i pomoże podjąć korzystną decyzję.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie nie jest konieczne zwłaszcza wówczas, gdy problemy finansowe klienta są tymczasowe i istnieje szansa na poprawę sytuacji. To na pewno znacznie bardziej opłacalne rozwiązanie dla klienta. Oto, jakie możliwości wówczas się pojawiają:

 • czasowe zawieszenie opłacania składek na czas 6-12 miesięcy z zachowaniem warunków ochrony ubezpieczeniowej, ale koniecznością ich spłat po okresie ich zawieszenia
 • czasowe zawieszenie opłacania składek na czas 6-12 miesięcy z obniżeniem sumy ubezpieczenia
 • pozostawienie podstawowej ochrony i ponowne rozszerzenie jej po okresie przejściowym.

Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

Jak już wyżej zostało wspomniane, polisa na życie jest ubezpieczeniem długoterminowym. Przez 10, 15 czy 20 lat na rachunku ubezpieczeniowym zgromadziła się na pewno spora kwota. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z mieszaną polisą ochronno – oszczędnościową. W trudnej sytuacji finansowej te pieniądze mogą znacznie poprawić komfort życia i przydać się do ratowania budżetu.

Oczywiście, że można odzyskać zgromadzone na polisie środki, ale wszystko zależy od konkretnych zapisów zawartych w OWU ubezpieczenia. Dlatego należy się z nimi dokładnie zapoznać.

Pozostaje pytanie, czy zgromadzone środki trafią do klienta w całości, jeśli zdecyduje się on na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie. A oto możliwe scenariusze. W przypadku polis na niskie sumy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe może zdecydować się na zwrot pełnej sumy wpłaconych składek, ale bez odsetek z zaoszczędzonej kwoty. Niestety składki zostaną też pomniejszone o inflację, która w międzyczasie miała miejsce.

Inna możliwość to wykup polisy, którego można dokonać na pisemny wniosek ubezpieczonego, który rezygnuje z polisy na życie. Opcja ta jest także zapisana w warunkach umowy. Wykup staje się możliwy dopiero po upływie określonego czasu trwania polisy, a zazwyczaj są to co najmniej 2 lat. W tym przypadku absolutnie nie ma mowy o odzyskaniu całości środków, ponieważ zostaną one przez towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejszone o koszty związane ze sprawowaniem ochrony. Dotyczy to całego czasu trwania umowy.

PODSUMOWANIE:

 • Ubezpieczenie na życie to polisa, której przedmiotem jest życie ubezpieczonego, a po jego śmierci ubezpieczyciel wypłaca osobom uposażonym odpowiednie świadczenie.
 • Rezygnacja z polisy na życie możliwa jest w każdym momencie trwania umowy.
 • Najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy to kłopoty finansowe lub znalezienie korzystniejszej oferty.
 • Ubezpieczyciel może zrezygnować z polisy na życie, jeśli klient nie opłaca terminowo składki.
 • Wzór wypowiedzenia z polisy na życie dostępny jest w Internecie i powinien zawierać dane klienta oraz przede wszystkim numer wypowiadanej polisy.
 • W przypadkach chwilowych problemów finansowych zamiast rezygnacji z polisy ubezpieczyciele proponują czasowe zawieszenie składek
 • Rezygnacja z polisy na życie wiąże się ze zwrotem zgromadzonych środków w zależności od zapisów zawartych w OWU ubezpieczenia.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej