Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 14.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.
5/5 - (2 votes)

Poziome oznaczenia drogowe są niezwykle przydatne na wszystkich drogach – ich obecność powoduje znaczne zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Zapewniając odpowiednie wytyczenie, pomagają kierowcom w utrzymaniu pojazdu na pasie ruchu oraz poruszanie się we właściwych kierunkach. Jakie znaki poziome wyróżniamy? Jakie są ich symbole? Które są ważniejsze – znaki poziome czy pionowe?

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Jakie rodzaje znaków drogowych są wyróżniane?

Znaki drogowe to stały element pojawiający się na i obok dróg w niemal każdym państwie świata. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego spotykają się z nimi każdego dnia. Ich zadaniem jest organizacja ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób, które w nim uczestniczą. Wśród znaków drogowych wyróżnia się znaki poziome oraz pionowe. Ten drugi rodzaj oznaczeń zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu, w tym momencie przyjrzyjmy się znakom drogowym pionowym.

Czytaj także: Pierwszeństwo przejazdu

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego muszą stosować się do znaków drogowych, w związku z tym niezbędna jest wiedza na temat ich znaczenia. Znaki drogowe pionowe wskazują, jak należy zachować się w danym miejscu na drodze. Nie bez znaczenia jest umiejscowienie oznaczeń – jeśli znak pionowy znajduje się po prawej czy lewej stronie jezdni, dotyczy on osób poruszających się po tej stronie drogi. W przypadku gdy jest on umieszczony nad jezdnią lub na jej środku, wówczas stosować się do niego mają wszyscy, którzy się na tej drodze znajdują.

Wszystkie informacje podawane na tabliczce pod znakiem są integralną częścią oznaczenia; mogą zawierać dodatkowe wyjaśnienia lub informacje ważne dla bezpieczeństwa na drodze. Przejdźmy teraz do opisu znaków poziomych.

Znaki poziome – co to takiego?

Wiesz już, dlaczego przy drogach stawiane są znaki pionowe oraz jakie są ich rodzaje, jednak na całym świecie możesz zauważyć również znaki poziome, których jest o wiele mniej, a niektóre z nich stosowane są wyłącznie w szczególnych przypadkach. Znaki poziome nanoszone są na nawierzchnię drogi, a kwestię tych oznaczeń reguluje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Oto zapis dotyczący znaków poziomych:

㤠85. Znaki drogowe poziome

Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio”.

Rodzaje znaków poziomych

Znaki poziome pojawiają się na jezdni w postaci linii ciągłych oraz przerywanych – mogą być zarówno pojedyncze, jak i podwójne. Znaki poziome to także strzałki, napisy czy symbole, dzięki nim poruszanie się po drodze jest jeszcze bardziej bezpieczne i stosować się do nich muszą wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Znaki poziome można podzielić ze względu na pełnioną funkcję. Mówimy wtedy o znakach prowadzących, informacyjnych, ostrzegawczych, zakazujących czy nakazujących.

Znaki poziome dzielą się również ze względu na rodzaj oznakowania:

  • znaki poziome podłużne – linie namalowane równolegle do osi jezdni. Wyróżnia się znaki poziome segregacyjne oraz znaki poziome krawędziowe;
  • znaki poziome poprzeczne – wyznacza się nimi miejsca, które służą do wydzielenia pasów do ruchu pieszych oraz rowerzystów, które przecinają jezdnię;
  • strzałki – wyróżnia się strzałki kierunkowe i naprowadzają Te drugie informują o konieczności zmiany pasa ruchu;
  • znaki poziome uzupełniające – napis stop czy linie wyznaczające stanowiska postojowe lub przystankowe;
  • punktowe elementy odblaskowe – uzupełnienie znaków podłużnych i poprzecznych. Wyznaczają krawędzie jezdni.

Symbole znaków poziomych

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wszystkie znaki poziome. Do każdego symbolu dołączone zostały grafiki przedstawiające jego wygląd na jezdni oraz objaśnienie, które zawarte jest w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Jakie wyróżniamy znaki poziome? Tabela:

Symbol Objaśnienie
P-1 1. Znak P-1 „linia pojedyncza przerywana”, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.

2. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:

1)    ruchu powolnego;

2)    zanikającym albo;

3)    przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

P-2 Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku. Oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
P-3 Znak P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
P-4 Znak P-4 „linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
P-5 Znak P-5 „linia podwójna przerywana”, znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
P-6 Znak P-6 „linia ostrzegawcza”, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione lub do miejsca niebezpiecznego.
P-7a/ P-7b 1)    P-7a „linia krawędziowa przerywana”;

2)    P-7b „linia krawędziowa ciągła”

wyznaczają krawędź jezdni; znak P-7b oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

 

P-8a/ P-8b/

P-8c

1)    P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”;

2)    P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania”;

3)    P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”

oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

P-9 Znak P-9 „strzałka naprowadzająca” oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką. Nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
P-10 Znak P-10 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
P-11 Znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
P-12 Znak P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania – stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
P-13 Znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
P-14 Znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu:

1)    na skrzyżowaniu na wlotach dróg równorzędnych;

2)    przed przejściem dla pieszych;

3)    przed przystankami tramwajowymi bez wysepek;

4)    przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi;

5)    przed przejazdem dla rowerzystów;

6)    przed śluzą dla rowerów;

7)    przed sygnałem świetlnym.

P-15 Znaki P-15 „trójkąt podporządkowania”
P-16 P-16 „napis stop”
P-17 Znak P-17 „linia przystankowa” wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
P-18 Znak P-18 „stanowisko postojowe” wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
P-19 Znak P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
P-20 Znak P-20 „koperta” wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
P-21 Znak P-21 „powierzchnia wyłączona” oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
P-22 Znak P-22 „BUS” oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
P-23 Znak P-23 „rower” oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach; znak P-23 umieszczony łącznie ze znakiem P-26 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.
P-24 Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.
P-25 Znak P-25 „próg zwalniający” oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
P-26 Znak P-26 „piesi” oznacza drogę dla pieszych; znak P-26 umieszczony łącznie ze znakiem P-23 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.
P-27 Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.

 

Znaki poziome i pionowe – które są ważniejsze?

Znaki poziome są tak samo ważne jak pionowe – prawo o ruchu drogowym jasno określa, że nie ma wyższości jednego oznakowania nad drugim, dlatego znaki poziome są uzupełnieniem pionowych. Często te rodzaje oznaczeń powtarzają tę samą informację, gdyż może się zdarzyć tak, że nie zauważymy znaku pionowego, ponieważ był np. przysłonięty gałęzią – wówczas z pomocą przychodzą znaki poziome, a dzięki zastosowaniu obu tych oznaczeń nie dochodzi do dezorientacji oraz chaosu w ruchu drogowym. Znaki poziome mogą być barwy białej lub żółtej. Co w takiej sytuacji?

Jeśli na jezdni znajdują się znaki poziome w obu kolorach, wówczas należy się stosować do koloru żółtego.

PODSUMOWANIE:

  • W ruchu drogowym możesz zauważyć znaki poziome oraz pionowe.
  • Znaki poziome to linie, strzałki, napisy, symbole oraz punktowe elementy odblaskowe.
  • Znaki poziome są tak samo ważne jak pionowe – te dwa rodzaje oznaczeń uzupełnia się
  • Znaki poziome mogą być białe lub żół Jeśli na jezdni znajdują się oba kolory, wówczas trzeba stosować się do tych w kolorze żółtym.
Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej