Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 01.09.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 14 minut.
5/5 - (1 vote)

Każdy z nas na pewno spotkał się z sytuacją, w której ma do załatwienia pilną formalność urzędową. Co jednak wtedy, gdy okazuje się, że z jakiegoś powodu jest to akurat niemożliwe w danym terminie? Co można wtedy zrobić? Czy upoważnienie do ubezpieczenia samochodu pozwoli też w naszym imieniu załatwić formalności związane z polisami komunikacyjnymi? Oto szczegóły związane z tym tematem.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Upoważnienie – co to za dokument?

Załatwianie spraw urzędowych wymaga od nas niemal w każdym przypadku całkowitego zaangażowania. Chodzi przede wszystkim o nasz czas i często także osobiste stawienie się w urzędzie. Jednak zdarzają się przecież sytuacje, w których z różnych przyczyn okazuje się to niewykonalne. Co najczęściej przeszkadza w samodzielnym załatwieniu spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdu. Otóż najczęściej są to:

 • kłopoty zdrowotne
 • nieobecność w miejscu zameldowania związana z pracą z dala od domu – na przykład za granicą
 • wyjazd na urlop
 • podeszły wiek właściciela pojazdu.

Wszystkie one, ale także inne losowe przyczyny mogą pokrzyżować nam możliwość tradycyjnego załatwienia spraw w urzędzie. Dotyczy to także formalności związanych z ubezpieczeniem pojazdu. Wtedy pojawia się na szczęście możliwość upoważnienia innej osoby do załatwienia naszych pilnych spraw. W tym celu należy jedynie sporządzić odpowiedni dokument. Chodzi w tym przypadku o upoważnienie do ubezpieczenia samochodu. Tak jak każde inne upoważnienie polega ono na oddelegowaniu osoby trzeciej do wykonywania czynności w czyimś imieniu. W tym przypadku będzie chodziło o załatwienie formalności związanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu – jakie sprawy można w ten sposób załatwić?

Powstaje pytanie – jakie w ogóle formalności związane z ubezpieczeniem pojazdu jesteśmy w stanie załatwić przy pomocy osoby trzeciej? Zazwyczaj sprawy związane z ubezpieczeniem samochodu załatwiamy na trzy sposoby. Wielu klientów wybiera wizytę w agencji ubezpieczeniowej i realny kontakt z agentem. Inni z kolei preferują poszukiwanie w Internecie. Część osób załatwia sprawy związane z polisą przez telefon. W każdym przypadku agenci są gotowi na to, że zadawać pytania i szukać pomocy może nie właściciel pojazdu, ale ktoś inny w jego imieniu. A co konkretnie w kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych można załatwić na podstawie upoważnienia? Przede wszystkim może być to:

 • zawarcie umowy ubezpieczeniowej z towarzystwem ubezpieczeniowym
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej po poprzednim właścicielu
 • przeprowadzenie formalności związanych z likwidacją szkody komunikacyjnej.

Zakup ubezpieczenia pojazdu na inną osobę – ubezpieczający i ubezpieczony

Pewnie wiele osób zastanawia się, czy zakupienie ubezpieczenia pojazdu na inną osobę w ogóle jest możliwe? Okazuje się, że tak. Bez problemu można zawrzeć umowę ubezpieczenia komunikacyjnego w imieniu właściciela pojazdu. A dlaczego nie bardzo nam się kojarzy taka ewentualność? Prawdopodobnie dlatego, że to właśnie właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia go. Przyzwyczajeni do tej zasady z reguły staramy się jako właściciele auta sami zakupić polisę dla swojego samochodu.

Jednak w sytuacji, gdy akurat nie ma takiej możliwości, nic nie stoi na przeszkodzie, by umowa ubezpieczenia została zawarta przez upoważnioną do tego osobę. Wówczas musimy mieć świadomość różnic między ubezpieczającym a ubezpieczonym. Czym się oni się różnią? Otóż:

 • ubezpieczający to osoba, która zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową i płaci składkę
 • ubezpieczony to osoba, którą obejmuje ochrona ubezpieczeniowa.

Jak wynika z poprzednich rozważań, ubezpieczający zazwyczaj jest, ale wcale nie musi być jednocześnie osobą ubezpieczoną. Dzieje się tak właśnie w przypadku, gdy ubezpieczający zawiera ubezpieczenie na cudzy rachunek.

OC – obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Każdy pojazd mechaniczny poruszający się po naszych drogach musi mieć opłaconą polisę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego czyli OC. Jest to polisa, która chroni nas przed finansowymi konsekwencjami szkody, którą wyrządzimy innemu użytkownikowi drogi. Na straży tego obowiązku stoi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli wykryje on brak ważnego OC, nakłada bardzo wysokie kary finansowe.

Właściciel auta osobowego może za swoje zaniedbanie zapłacić grzywnę nawet w wysokości 5200 zł. Wnioski, które z tego płyną, są następujące – za ważność polisy OC odpowiada właściciel pojazdu. Ubezpieczenie zawierane jest na konkretny pojazd, a polisę może wykupić osoba upoważniona. Najważniejsze jest bowiem to, aby samochód miał ważne OC, które go obejmuje ochroną ubezpieczeniową.

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu – polisa OC

Jak już zostało wspomniane, to właśnie właściciel pojazdu jest zobowiązany, aby zapewnić mu ochronę ubezpieczeniową. Jednak nie wynika z tego, że koniecznie właściciel musi fizycznie zawrzeć czyli podpisać umowę ubezpieczenia OC. Okazuje się, że bez problemu właściciel pojazdu może upoważnić osobę trzecią do zakupu polisy OC. W Kodeksie cywilnym to zagadnienie uregulowane zostało jako zawarcie ubezpieczenia na cudzy rachunek. W związku z tym mogą się pojawić podczas zawierania polisy następujące możliwości:

 • ubezpieczający (osoba trzecia, która nie jest właścicielem pojazdu mechanicznego) zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (czyli ubezpieczonego)
 • ubezpieczony zostaje wskazany imiennie w umowie – wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia
 • ubezpieczyciel na podstawie zawartej umowy obejmuje ochroną ubezpieczeniową wskazany przez ubezpieczającego pojazd.

Polisa AC na cudzy rachunek

Polisa AC to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Gwarantuje ono odszkodowanie w razie uszkodzenia z powodu różnych czynników, szkody całkowitej lub kradzieży auta. Czy w tym przypadku także można zawrzeć umowę na cudzy rachunek? Okazuje się, że jak najbardziej tak. Jednak upoważnienie do ubezpieczenia samochodu wiąże się tu z pewnymi dodatkowymi zasadami. Oto one:

 • w przypadku umowy AC zawartej na cudzy rachunek zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również ubezpieczony
 • jeżeli firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania w terminie, to pisemnie informuje o tym osobę zgłaszającą roszczenie oraz ubezpieczonego – w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, gdy nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie
 • gdy odszkodowanie nie przysługuje (lub przysługuje ale w innej wysokości niż zgłoszona w roszczeniu), ubezpieczyciel pisemnie informuje o tym osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego – gdy umowa została zawarta na cudzy rachunek i nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie.

Opłacenie składki a odszkodowanie – o tym koniecznie pamiętaj przy upoważnieniu!

Jeśli już zostały wyjaśnione podstawowe różnice pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym, warto zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne kwestie. Jeśli poprosimy kogoś o zawarcie w naszym imieniu umowy ubezpieczeniowej, może dojść w szczególnych sytuacjach do różnych nieprzyjemnych nieporozumień. Wynikają one z praw i obowiązków, które według przepisów obowiązują ubezpieczającego i ubezpieczonego. O co dokładnie chodzi? Przede wszystkim o to, kto ma obowiązek opłacenia składki i kto w przypadku stwierdzonej szkody otrzyma odszkodowanie.

Jeśli więc chodzi o obowiązek opłacenia składki za polisę ubezpieczeniową, to w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek zdecydowanie stoi on po stronie ubezpieczającego.

Czyli to właśnie osoba zawierająca na upoważnienie umowę musi zapłacić składkę. Niestety oznacza to także, że w razie zaległości, to właśnie ona wezwana zostanie do ich opłacenia. Czyli to wobec ubezpieczającego mogą zostać postawione roszczenia. Natomiast ubezpieczony nie ma obowiązku w tej sytuacji uiszczania składki. Z kolei, jeśli chodzi o odszkodowanie w razie stwierdzonej szkody komunikacyjnej, należy się ono wyłącznie ubezpieczonemu.

Wypowiedzenie umowy po poprzednim właścicielu

Po zakupie samochodu otrzymujemy w pakiecie z innymi niezbędnymi dokumentami także aktualną polisę OC. Jako nabywcy pojazdu mamy w tej sytuacji dwa wyjścia:

 • kontynuowanie polisy zbywcy pojazdu aż do końca trwania umowy
 • wypowiedzenie dotychczasowej umowy OC i zawarcie nowej polisy.

Wiadomo już, że upoważnienie do ubezpieczenia samochodu pozwala na zawarcie umowy ubezpieczeniowej w imieniu innej osoby. Jeśli jednak właściciel pojazdu chce od razu zrezygnować z OC po poprzednim właścicielu i wykupić polisę na siebie, musi wcześniej wypowiedzieć umowę. Czy więc można tego dokonać przy pomocy innej osoby? Oczywiście. Wystarczy tylko napisać upoważnienie, na podstawie którego osoba upoważniona może wypowiedzieć poprzednią polisę. A potem w razie potrzeby także upoważniony do tego ubezpieczający może podpisać za nas nową umowę.

Załatwianie formalności związanych z likwidacją szkody 

Do tej pory była mowa w większości o zawieraniu lub wypowiadaniu umowy ubezpieczenia. Jednak ubezpieczenie pojazdu wymaga od właściciela niekiedy także załatwiania innych formalności. Na przykład w przypadku polisy AC właściciel auta może być zaangażowany w proces likwidacji szkody. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy auto zostanie uszkodzone. Wtedy właśnie właściciel pojazdu musi być w stałym kontakcie z ubezpieczycielem, aby kontrolować przebieg likwidacji szkody. Jeśli nie ma takiej możliwości, wystarczy ze strony ubezpieczyciela pobrać wzór upoważnienia. Wówczas wybrana przez nas osoba ma możliwość monitorowania przebiegu likwidacji szkody.

W przypadku, jeśli auto wymaga naprawy, można jej dokonać z polisy AC na dwa różne sposoby.

Po pierwsze istnieje możliwość naprawy pojazdu na koszt ubezpieczyciela sprawcy, w której możemy się zdecydować na metodę kosztorysową. Wówczas otrzymamy pieniądze na wskazany rachunek bankowy i zlecić naprawę. Po drugie możemy wybrać metodę serwisową. W takim przypadku samochód zostanie naprawiony w warsztacie samochodowym. Jednak ustalanie każdego szczegółu z tym związanego bywa mocno kłopotliwe i wymaga od nas sporo czasu.

Poza tym zatwierdzanie każdej decyzji tylko opóźniałoby naprawę. Dlatego idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest podpisanie specjalnego upoważnienia. To właśnie na jego podstawie pracownicy warsztatu będą mogli przeprowadzić naprawę samochodu i rozliczyć się z ubezpieczycielem.

Kogo można upoważnić do ubezpieczenia auta?

Czy w razie, gdy jednak musimy prosić kogoś o pomoc w załatwieniu formalności ubezpieczeniowych, trzeba wybierać konkretną osobę? Na przykład tylko osoby należące do naszej najbliższej rodziny? Zdecydowanie nie.

Jeśli chodzi o upoważnienie do ubezpieczenia samochodu, to tak jak w przypadku każdego innego upoważnienia, wybór osoby upoważnionej jest praktycznie nieograniczony. Polskie prawo podchodzi do tej kwestii w sposób dość swobodny.

Dlatego upoważnienie kogoś innego do załatwienia naszych formalności to prosta sprawa. Trzeba pamiętać tylko o tym, by osobie, która ma nam coś załatwić, można było w pełni zaufać. Przecież działa ona bezpośrednio w naszym imieniu. Wobec tego to właśnie my poniesiemy wszelkie konsekwencje załatwionej przez kogoś sprawy. Kto więc może zostać upoważniony przez nas do załatwienia formalności w urzędzie? Otóż może to być:

 • współmałżonek
 • pełnoletnie dziecko
 • inny dowolnie wybrany członek rodziny
 • sąsiad, przyjaciel lub znajomy
 • osoba całkowicie obca.

Upoważnienie – co musi zawierać?

Kiedy więc już wybierzemy osobę godną zaufania, która pójdzie w naszym imieniu załatwić jakąś sprawę, choćby tę związaną z ubezpieczeniem pojazdu, musimy napisać upoważnienie. Upoważnienie to podstawa możliwości załatwienia jakiejkolwiek formalności w imieniu innej osoby. Musi mieć ono formę pisemną z dwóch powodów. Po pierwsze pozwala właśnie załatwić sprawę w naszym imieniu. A po drugie jest dowodem w razie jakiegokolwiek nieporozumienia w załatwieniu sprawy. Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu, jak każdy inny tego typu dokument, musi zawierać pewne niezbędne elementy. A są to przede wszystkim:

 • data i miejsce, w którym dokument został sporządzony
 • dane osobowe obydwu stron – upoważniającego i upoważnionego czyli imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer i seria dowodu osobistego oraz numer PESEL
 • informacja, czego dotyczy upoważnienie
 • czytelne podpisy obu stron potwierdzające upoważnienie.

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu – wzór

Upoważnienie do załatwienia formalności z zakupem ubezpieczenia w imieniu innej osoby można sporządzić na różne sposoby. Bez problemu można je napisać ręcznie. Trzeba tylko pamiętać, by zawierało ono wszystkie powyższe elementy. Jeszcze łatwiej napisać odpowiednie upoważnienie do ubezpieczenia samochodu, korzystając z gotowego wzoru. Jak można go znaleźć? Otóż jest on łatwo dostępny w Internecie na stronie konkretnego ubezpieczyciela w wersji do uzupełnienia i wydrukowania.

Upoważnienie można także wydrukować i uzupełnić ręcznie. Najważniejsze, by dokument zawierał czytelne podpisy obu osób czyli upoważnionego i upoważniającego.

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Zdarza się, że pojęcia upoważnienie i pełnomocnictwo wydają nam się synonimami. Niekiedy nawet używa się ich zamiennie. Okazuje się jednak, że wcale nimi nie są. Różnice między dokumentami określone zostały w Kodeksie cywilnym. Okazuje się, że pełnomocnictwo polega na przekazaniu na trzecią osobę kompetencji do dokonania danej czynności. Osoba upoważniona z kolei, dokonuje ich bezpośrednio w czyimś imieniu. Oba dokumenty powinny mieć formę pisemną.

PODSUMOWANIE:

 1. Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu to dokument, który pozwala na dokonywanie pewnych czynności związanych z ubezpieczeniem pojazdu w imieniu innej osoby.
 2. Na podstawie upoważnienia można między innymi zawrzeć umowę ubezpieczeniową, wypowiedzieć umowę czy załatwić formalności związane z likwidacją szkody.
 3. Ubezpieczenie komunikacyjne można bez problemu zakupić w imieniu innej osoby na podstawie odpowiedniego upoważnienia – wówczas ubezpieczający nie jest jednocześnie ubezpieczonym.
 4. Uiszczenie składki to obowiązek ubezpieczającego, a odszkodowanie z AC otrzymuje ubezpieczony.
 5. Upoważnić do załatwienia formalności związanych z ubezpieczeniem można kogoś z najbliższej rodziny, ale także osobę niezwiązaną z nami żadnym stopniem pokrewieństwa.
 6. Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu powinno zawierać miejsce i datę, szczegółowe dane osobowe obu stron, informację, czego dotyczy upoważnienie oraz czytelne podpisy upoważniającego i upoważnionego.
 7. Wzór upoważnienia dostępny jest w Internecie.
 8. Upoważnienie nie jest tym samym co pełnomocnictwo.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej