Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 22.11.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
5/5 - (1 vote)

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne nazywane jest inaczej OC. Jest to jedyna polisa komunikacyjna, która wymagana jest od właścicieli pojazdów. Co do zasady każdy kierowca posiadający auto, ma obowiązek ubezpieczyć swój samochód polisą. Istnieje bardzo niewiele wyjątków od tej reguły. Często kierowcy mają w sobie wewnętrzny sprzeciw wobec tego obligatoryjnego obowiązku.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Po co potrzebne jest OC?

Najczęstszym pytaniem, które pojawia się wśród kierujących pojazdami w Polsce, to pytanie dotyczące zasadności posiadania obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku samochodu, pozwala na rekompensatę szkód powstałych podczas kolizji lub wypadku drogowego przez ubezpieczyciela, a nie z środków własnych prowadzącego pojazd mechaniczny.

Zakres ochrony polisą OC pojazdu jest określony przepisami ustawy w sposób szczegółowy i jego zakres ochrony w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest dokładnie taki sam.

Czytaj także: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

W przypadku OC zakłady ubezpieczeń  nie konkurują między sobą zakresem ochrony klienta. Artykuł 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje:

Art.  34.  [Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu]

 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.
 2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:
 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Odpowiedzialność TU, czyli sytuacje, których towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadało za szkodę powstałą w ramach ochrony obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym również określono w tej ustawie:

Art. 38. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

 1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

 

We wszystkich opisanych powyżej sytuacjach ustawodawca przewidział wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i przypisanie odpowiedzialności do sprawcy.

Często wyjeżdżasz poza Polskę? Przepisy stoją za Tobą!

Pamiętać należy, że w większości krajów europejskich towarzystwo ubezpieczeniowe musi się dostosować do przepisów prawa państwa, w którym doszło do wypadku lub wybierać polskie przepisy – wybierany jest zawsze najbardziej szeroki zakres.

Odszkodowanie zostanie wypłacone, ale Ty będziesz musiał oddać pieniądze? Tak!

Ubezpieczyciel ma prawo do tak zwanego regresu, czyli żądania zwrotu wypłaconych środków osobom poszkodowanym od sprawcy zdarzenia drogowego lub kolizji. W przypadku gdy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub też innych środków odurzających, korzystał z pojazdu mechanicznego bez stosownych uprawnień albo też uciekł z miejsca zdarzenia.

Właściciel jeden i  kilka aut – kłopoty!

Wyłączenia dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczą ewentualnych strat przy zdarzeniu drogowym pomiędzy dwoma pojazdami należącymi do jednej osoby.

Jeśli zatem mąż niechcący uderzył pojazd żony, to nie będzie mógł on skorzystać z ubezpieczenia OC i w takiej sytuacji pozostaje zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia autocasco, które jest jednak nieobowiązkowe i nie wszyscy właściciele pojazdów je wykupują.

Zanieczyszczenie lub skażenie środowiska – za to też zapłacisz!

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego właściciel pojazdu nie może liczyć na wsparcie ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach szkód, które polegają na tym, że środowisko naturalne zostało skażone lub zanieczyszczone. Kiedy możemy mówić o takich sytuacjach?

Jeśli dojdzie do kolizji z pojazdem przewożącym paliwo i dostanie się ono do środowiska naturalnego, to właściciel pojazdu za szkody powstałe w środowisku naturalnym odpowie z własnej kieszeni, natomiast za szkody powstałe na mieniu i osobie odpowie towarzystwo ubezpieczeniowe.

PODSUMOWANIE:

 • Każdy właściciel pojazdu, zgodnie z przepisami, ma obowiązek posiadać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.
 • Polisa OC jest obowiązkowa i zakres ochrony polisą określony jest przepisami ustawy.
 • W ramach przepisów oznaczono również sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe wyłączone jest odpowiedzialności. Mówimy tu na przykład o skażeniu i zanieczyszczeniu środowiska, szkodach na kilku pojazdach jednej osoby ubezpieczającej, utracie gotówki czy biżuterii przy zdarzeniu.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej